گلند سرتخت بدون آرمور

گلند کابل سرتخت بدون آرمور
برنجی – آبکاری نیکل کروم
واحد متریک