گلند و متعلقات

انواع گلندهای کابل، لوله، فلکسی و …
برنجی، آلمینیومی، استیل، پلیمری
ساده و آبکاری نیکل کروم
آرموردار، بدون آرمور
سرگرد و سرتخت
شرود
لاک نات / مهره
ارتگ
تبدیل